We create bed and bath linen, with love | Gratis levering vanaf 100 euro*.

VERKOOPSVOORWAARDEN

1. OVER DEFINITIEF EN DE TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN

De website marie-marie.com is een initiatief van:

Marie-Marie
Steenhouwersvest 12
2000 Antwerpen
Ondernemingsnummer (BTW-BE) 0536.914.695
E-mail: info@marie-marie.be
Telefoon: 03/232 10 21

Overige begrippen in deze verkoopsvoorwaarden dienen als volgt worden verstaan;
'Koper': Iedere natuurlijke persoon (B2C) die met Marie-Marie in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. Iedere ‘Koper’ verbindt er zich toe de producten op Marie-Marie niet aan te kopen met de loutere doelstelling om deze door te verkopen. Verderop ook ‘u’, ‘uw’ genoemd.
‘Consument’: Iedere natuurlijke persoon in de hoedanigheid van Koper die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.
‘Producten’: Alle goederen en diensten die het voorwerp van deze verkoopovereenkomst vormen. ‘Volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen’: Goederen die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument.
‘Verkoopovereenkomst’: Iedere overeenkomst waarbij de handelaar zich ertoe verbindt de eigendom van goederen over te dragen en/of een dienst te leveren aan de Koper. Deze Koper verbindt er zich op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen.
Deze Verkoopsvoorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle huidige en toekomstige Verkoopovereenkomsten tussen Marie-Marie en de Koper. De Koper aanvaardt de toepasselijkheid van deze Verkoopsvoorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de website, vanaf gebruik van de website.
Dit behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming tussen Koper en Marie-Marie die uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden blijven onverkort van toepassing.
Marie-Marie behoudt zich het recht voor de Verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op bestaande productorders en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten.
De Algemene Voorwaarden van Marie-Marie kan men consulteren in het Nederlands, Frans en Engels. In het geval er een discrepantie bestaat tussen de verschillende versies, primeert de Nederlandse tekst.

2. HOE KOMT DE OVEREENKOMST TOT STAND?

Marie-Marie besteedt de grootste zorg bij het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de producten, en dit inclusief de technische beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van haar partners en leveranciers, en met foto’s ter illustratie van de producten, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten. Bepaalde niet-substantiële karakteristieken van een product kunnen bij levering verschillen van de foto’s en beschrijvingen die weergegeven worden op de website.
Ieder aanbod op onze website is slechts een uitnodiging aan de Koper om een aankoop te verrichten, en kan bijgevolg niet beschouwd worden als een bindend aanbod uitgaande van Marie-Marie ten aanzien van de Koper. Het aanbod is bovendien slechts geldig zolang de voorraad strekt. Wij hebben de mogelijkheid om specifieke voorwaarden van toepassing te stellen op een bepaald aanbod, zoals een beperkte geldigheidsduur. Dergelijke specifieke voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk en voorafgaand aan het order gecommuniceerd worden.
Indien de Koper een product wil aanschaffen uit het aanbod van Marie-Marie moet hij hiervoor een aankoop plaatsen via de online ordermethode. Deze aankoop is bindend tegenover de Koper. Marie-Marie zal binnen uiterlijk 7 kalenderdagen na het order contact opnemen ter bevestiging. Dit contact zal via e-mail naar het door Koper opgegeven e-mailadres verstuurd worden. Deze orderbevestiging is het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst.
Marie-Marie kan te allen tijde beslissen om geen bevestiging te sturen of in een uitdrukkelijke verklaring het productorder weigeren. Indien de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd zal Marie-Marie de Koper hierover inlichten en eventueel een vervangend product voorstellen. Indien Marie-Marie het productorder weigert of de Koper niet akkoord gaat met de voorgestelde alternatieven zal er geen sprake zijn van een overeenkomst. De Koper heeft geen recht op enige vorm van schadevergoeding.
Conform het Wetboek Economisch Recht erkennen partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand doen komen. Marie-Marie kan gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover het beschikt, binnen de grenzen van de wet, om de overeenkomst te bewijzen. 
Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.

3. ONZE PRIJZEN

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW en andere taksen. De kosten van levering en andere bijkomende kosten (cf. betaalmethoden) zijn niet inbegrepen in de individuele productprijs. Dergelijke kosten worden steeds uitdrukkelijk aangegeven in de laatste stap van onze online bestelmethode.
De Koper is de prijs verschuldigd die Marie-Marie in haar bevestiging conform artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Marie-Marie worden gecorrigeerd. Klachten omtrent de prijs(zetting) moeten binnen zeven (7) kalenderdagen duidelijk en schriftelijk gecommuniceerd worden. Het neerleggen van een klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg.
Marie-Marie heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven te hanteren die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de BTW-tarieven zal deze wel aan de Koper worden aangerekend.

4. BETALINGSVOORWAARDEN

Elke betaling wordt in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld, dit is op het moment waar het order door de Koper wordt geplaatst. Wij accepteren volgende betaalmethoden:

Mastercard / VISA / Bancontact / Ideal / PayPal / Apple Pay

Tegoedbonnen zullen enkel binnen onze verkoopruimten aanvaard worden en niet bij overeenkomsten die op afstand worden gesloten. Marie-Marie kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Uitbreiding van betalingsmogelijkheden zullen bekendgemaakt worden via de website. Marie-Marie neemt alle redelijke maatregelen om de veiligheid van uw online transacties te garanderen. Wij garanderen deze beveiliging door de inschakeling van gespecialiseerde partijen zoals erkende kredietkaartuitgevers en betalingspartners.
Het beveiligde systeem van Multisafepay staat in voor de verdere verwerking van de betaling en zorgen voor een versleutelde behandeling van uw bankgegevens. De nodige beveiligingsmaatregelen via SSL worden voorzien. Marie-Marie stelt haar leveringsverplichtingen uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door de Koper verschuldigde bedragen. Marie-Marie behoudt steeds de eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

5. HOE WORDT MIJN PRODUCT GELEVERD?

Wij verwerken iedere bestelling spoedig. Tenzij een ander tijdstip voor de levering werd overeengekomen, bedraagt de uiterste leveringstermijn dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling. Wanneer Marie-Marie er niet in slaagt om de goederen op het met de Consument overeengekomen tijdstip of binnen de dertig (30) dagen te leveren, verzoekt de Koper de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Wanneer Marie-Marie niet levert binnen de aanvullende termijn heeft de Koper het recht de overeenkomst te beëindigen. In dergelijk geval van beëindiging zal Marie-Marie spoedig en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na beëindiging van de overeenkomst alle betaalde bedragen terug vergoeden. Overschrijding van de levertermijn geeft geen aanleiding tot een andere (schade)vergoeding.
Wanneer een product dat tijdelijk niet op voorraad is door u wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. De leveringstermijn begint dan ook te lopen vanaf de producten weer in voorraad zijn. Marie-Marie doet voor de levering beroep op betrouwbare externe partijen, met name BPost. Het inschakelen van externe partijen kan een invloed hebben op de levering. Marie-Marie neemt echter geen verantwoordelijkheid voor levering die te laat komen of voor een bestelling welk verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. Naar aanleiding van een niet-geleverde verstuurde bestelling wordt onmiddellijk een onderzoek ingesteld bij de vervoerder. Dit neemt meerdere dagen in beslag waarbij niet kan worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.
Het is de verantwoordelijkheid voor de koper om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de koper of een door de Koper aangewezen derde partij. Er is sprake van een levering zodra de bestelde producten één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming door de Koper of de door Koper aangewezen derde partij, dan zijn de kosten van nieuwe leveringspogingen volledig voor rekening van de Koper.
Marie-Marie draagt het risico voor beschadiging en/of vermissing van de producten tot op het moment van levering. Het risico van de producten gaat over op de Koper zodra de Koper of een door hem aangewezen derde partij de bestelde producten in ontvangst neemt. Iedere levering vereist in principe de ondertekening van de leveringsbevestiging maar een gebrek aan ondertekening heeft geen invloed op de overdracht van het risico.

6. GEBREKEN EN KLACHTINDIENING

De wettelijke garantieplicht, zoals bepaald in artikel 1641 tot 1649 Burgerlijk Wetboek is onverkort van toepassing op deze Algemene Voorwaarden. Bijgevolg heeft iedere Koper recht op herstel indien hij een gebrek vaststelt in de levering van de verkochte zaak, conform de voorwaarden van de wettelijke garantieplicht. Voor de Consument geldt daarenboven de wettelijke garantietermijn van twee (2) jaar. De Koper kan geen beroep doen op zijn garantierecht indien hij op het ogenblik van de koop op de hoogte was van de gebreken. Bijkomende commerciële garanties zijn steeds mogelijk conform de desbetreffende voorwaarden.
Zodra de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij de producten ontvangt, is deze ontvanger verplicht de producten nauwkeurig te onderzoeken. Indien het product of de levering door een zichtbaar gebrek is aangetast, en dit uiterlijk waarneembaar is door de ontvanger kan hij hiervoor een klacht indienen. De Koper moet deze klachten uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en gemotiveerd schriftelijk communiceren aan Marie-Marie, binnen de zeven (7) dagen na levering aan de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij. Het is de plicht van de Koper om deze communicatie voldoende te motiveren.
De gebrekkige producten moeten terug verzonden worden naar Marie-Marie, steeds in originele staat, inclusief hun verpakking, accessoires en documentatie en steeds vergezeld van de originele aanrekening of een geldend betaalbewijs. Iedere tekortkoming aan deze verplichting zal verhoudingsgewijs verminderd worden bij de terugbetaling. De terugzending gebeurt steeds op risico van de Koper. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de Koper. Marie-Marie raadt aan deze producten aangetekend en met verzekering terug te sturen, om de risico’s van verlies en diefstal te vermijden. Deze terugzending moet ten laatste binnen zeven (7) kalenderdagen na de communicatie gebeuren.
De garantie is niet van toepassing op: Schade veroorzaakt door normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Koper aan de goederen, inclusief onoordeelkundig en verkeerd gebruik en blootstelling aan vocht, brand, aardbeving en andere externe oorzaken.
Schade veroorzaakt door een installatie en gebruik op een wijze die niet in overeenstemming is met de verstrekte instructies en informatie.
Bij gebrek aan een gemotiveerde klacht is de Koper niet gerechtigd de goederen terug te sturen. Indien voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden heeft de Koper in de eerste plaats recht op een kosteloze reparatie of vervanging, naargelang de situatie dit toelaat. Slechts wanneer de herstelling of vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de Koper het recht op een gehele of gedeeltelijke terugbetaling. De Koper zal dit op een duidelijke en gegronde wijze moeten onderbouwen. 
De vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het aan de Koper gefactureerde bedrag.
Indien de producten ten onrechte werden teruggestuurd omdat aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan werd, zal Marie-Marie deze opnieuw aan de Koper verzenden. De kosten van deze terugzending zijn ten laste van de Koper. Marie-Marie is in dat geval vrij de producten voor rekening en op risico van de Koper bij derden te stockeren zolang deze kosten van terugzending niet voldaan zijn.

7. HERROEPINGSRECHT

7.1 WANNEER HEEFT DE CONSUMENT EEN HERROEPINGSRECHT?

De Consument beschikt over een herroepingsrecht, in overeenstemming met artikel VI.47 Wetboek Economisch Recht. Op basis van het herroepingsrecht kan de Consument binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, alsnog afzien van de aankoop. De Consument is niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van motief. Marie-Marie hoort uiteraard wel graag uw feedback zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren.
Bij correct gebruik van het herroepingsrecht zal Marie-Marie de Consument spoedig terugbetalen, en zeker niet later dan veertien (14) kalenderdagen. Marie-Marie betaalt de Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval worden er voor de terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.
Opgelet! Indien de Consument gekozen heeft voor een leveringswijze die afwijkt van de goedkoopste standaard-leveringswijze, dan worden deze bijkomende leveringskosten niet terugbetaald.
De Consument heeft geen recht op herroepingsrecht in volgende gevallen;
Dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument, en mits de Consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd (Artikel VI.53.1° Wetboek Economisch Recht);
De levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (Artikel VI.53.3° Wetboek Economisch Recht);
De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken (Artikel VI.53.5° Wetboek Economisch Recht);
De levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere Zaken (Artikel VI.53.6° Wetboek Economisch Recht).

7.2 HOE DIT HERROEPINGSRECHT CORRECT UITOEFENEN?

De Consument die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk aan Marie-Marie meedelen. Deze mededeling moet binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf:
Verkoopovereenkomst: De dag van (fysieke) ontvangst van de goederen.
Dienstenovereenkomst: de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.
In zijn mededeling moet de Consument aantonen dat hij beroep kan doen op zijn herroepingsrecht. Volgende informatie moet verplicht vermeld worden:
De vermelding van volgende drie data, namelijk de datum van order, de datum van ontvangst en de datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt;
Naam en adres van de Consument;
Handtekening van de Consument;
Vervolgens moet de Consument spoedig de desbetreffende producten terugsturen naar Marie-Marie, en dit uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na de communicatie. De terugzending gebeurt slechts door middel van een erkende vervoerder. In ieder geval zal de Consument alle kosten en risico van de terugzending dragen. Zolang geen bewijs van terugzending is geleverd door de Consument heeft Marie-Marie het recht om de terugbetaling op te schorten.
Indien de producten aangetast zijn door een waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, zal de Consument hiervoor verantwoordelijk zijn. Marie-Marie is gerechtigd om dit verhoudingsgewijs in rekening te brengen bij de terugbetaling.
Indien de Consument niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden is er sprake van een onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht. In dat geval zullen de goederen teruggestuurd worden naar de Consument, voor eigen rekening en risico van de Consument. Marie-Marie verbindt er zich toe haar motieven duidelijk te communiceren aan Consument.

8. OVERMACHT

Indien Marie-Marie door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is Marie-Marie niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Marie-Marie is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

9. INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten betreffende de producten en handelsnamen blijven behouden bij Marie-Marie. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

10. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de geldende privacy statement, consulteerbaar via onze website.

11. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Marie-Marie, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

© 2017 deJuristen ICT-recht & intellectuele eigendom (http://www.ictrecht.be). Op de aangeboden informatie (algemene voorwaarden, privacy statement en disclaimer) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van deJuristen (contact@dejuristen.be). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.