We create bed and bath linen with love | Gratis verzending vanaf € 100*.

PRIVACY

1. Waarom dit privacybeleid?

Marie-Marie hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacy Statement naar de ‘Privacywet’ betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Met deze Privacy Statement wil Marie-Marie de Gebruiker van onze website wijzen op eventuele verwerkingshandelingen en op de rechten van de Gebruiker. Door gebruik te maken van onze website verleent de Gebruiker impliciet toestemming inzake mogelijke verwerkingshandelingen. Het is mogelijk dat ons privacybeleid in de toekomst vatbaar is voor aanpassingen en wijzigingen. Deze zullen duidelijk gemaakt worden in onze Privacy Statement.

2. Wie verwerkt de persoonsgegevens? 

De website marie-marie.be is een initiatief van:

Marie-Marie
Steenhouwersvest 12
2000 Antwerpen
Ondernemingsnummer (BTW-BE) 0536.914.695
E-mail: info@marie-marie.be
Telefoon: 03/232 10 21

3. Doel van de verwerking?

Marie-Marie verzamelt jouw persoonsgegevens slechts voor één overkoepelend doel, namelijk iedere Gebruiker van onze website en webshop een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. 
De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate de Gebruiker intensiever gebruik maakt van de website en onze online ordermethode. Deze gegevensverwerking is dus essentieel voor de werking van de website en de daarbij horende diensten. 
De verwerking gebeurt slechts voor volgende (interne) doeleinden:

 1. De Gebruiker toegang verschaffen tot zijn gebruikersprofiel waarmee men aankopen kan stellen op onze webshop.
 2. Het aanbieden en verbeteren van onze gepersonaliseerde en algemene dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor de Gebruiker, de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning.
 3. Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde producten.
 4. De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.
Bij een bezoek aan de website van Marie-Marie worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de website van Marie-Marie bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan Marie-Marie en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. De persoonsgegevens worden in de eerste plaats enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Marie-Marie. We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. Marie-Marie heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

4. Wij gebruiken ook cookies!

Tijdens een bezoek aan deze site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Cookies helpen ons om uw bezoek aan de website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, et cetera), en om u meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen.
Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u graag door naar ons Cookie Statement.
Als je de website van Marie-Marie wil consulteren, is het aan te raden dat je cookies ingeschakeld hebt. Echter, als je dit liever niet wenst, ben je vrij om de cookies uit te schakelen via uw browserinstellingen. Hoe je cookies kan uitschakelen, staat te lezen in ons Cookie Statement.

5. Rechten van de gebruiker

GARANTIE VAN EEN RECHTMATIGE EN VEILIGE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Marie-Marie verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt de volgende garanties in:

 1. Uw persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van de Verordening verzameld en verwerkt.
 2. Uw persoonsgegevens worden enkel verzameld en verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.
 3. Uw persoonsgegevens worden slechts bewaard zolang dit noodzakelijk is om onze dienst aan te bieden.
De risico’s van een toevallige of ongeoorloofde vernietiging, toevallig verlies, de wijziging van of de toegang tot, of iedere andere niet toegelaten verwerking worden tot een minimum gereduceerd. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal Marie-Marie onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

RECHT OP INZAGE/RECTIFICATIE/WISSEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Indien u uw identiteit bewijst, beschikt u over een recht om van Marie-Marie uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer Marie-Marie uw gegevens verwerkt, hebt u bovendien het recht om inzage te verkrijgen van deze persoonsgegevens. U hebt daarbij het recht om informatie te krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden, de ontvangers van de persoonsgegevens, de criteria om de termijn te bepalen gedurende welke uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en de rechten die u kunt uit oefenen overeenkomstig de Verordening. Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zal Marie-Marie hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending.
Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd of uitgewist worden. Het is aan de Gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen in het Gebruikersprofiel. U kunt uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan Marie-Marie. Marie-Marie zal hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring. Het is evenwel mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens nog tijdelijk bewaard worden, zonder zichtbaar te zijn voor de Gebruiker.
U hebt daarenboven het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kunt slechts beroep doen op dit recht in de hiernavolgende gevallen:

 1. Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt; of
 2. Wanneer u uw toestemming intrekt en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking; of
 3. Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan; of
 4. Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; of
 5. Wanneer uw gegevens moeten worden gewist overeenkomstig een wettelijke verplichting.
Marie-Marie beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

RECHT OP BEPERKING VAN/BEZWAAR TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

U heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

 1. Gedurende de periode die Marie-Marie nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting; of
 2. Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en u verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens; of
 3. Wanneer Marie-Marie uw persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden maar u heeft de persoonsgegevens nodig voor een rechtsvordering;
 4. Gedurende de periode die Marie-Marie nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.
U heeft bovendien te allen tijde het recht om vanwege de met uw specifieke situatie verband houdende redenen, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u wenst uw recht uit te oefenen, zal Marie-Marie hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via info@marie-marie.be.

RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

U heeft het recht om de aan Marie-Marie verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft u het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere< verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens louter rust op uw toestemming.
Indien u wenst uw recht uit te oefenen, zal Marie-Marie hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via info@marie-marie.be.

RECHT OP HET INTREKKEN VAN MIJN TOESTEMMING/RECHT OM KLACHT IN TE DIENEN

U heeft het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken. Daarnaast heeft u het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens door Marie-Marie bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.
Indien u wenst uw recht uit te oefenen, zal Marie-Marie hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via info@marie-marie.be.

© 2017 deJuristen ICT-recht & intellectuele eigendom (http://www.ictrecht.be). Op de aangeboden informatie (algemene voorwaarden, privacy statement en disclaimer) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van deJuristen (contact@dejuristen.be). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.